Tomáš Hříbek

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

Tomáš Hříbek

Tomáš Hříbek studoval na Filosofické fakultě Karlovy univerzity, na Bowling Green State University v Ohiu (MA), a na University of Minnesota v Minneapolis (PhD). 

Specializuje se na filosofii mysli a vědomí, vybraná témata v normativní etice a aplikované etice (zvláště bioetice a etice nových technologií), a vybraná témata filosofie umění a estetiky. Rovněž publikoval několik studií o filosofické relevanci darwinismu.

Působí ve Filosofickém ústavu AV ČR, ale kromě toho i pravidelně učí na Karlově univerzitě (UPCES-CERGE), Anglo-American University v Praze, a na Akademii výtvarných umění.

Mezi jeho publikacemi je monografie o intencionalitě (Metafyzika antiindividualismu, Filosofia 2008), o fenomenálním vědomí (Jaké to je, nebo o čem to je? Místo vědomí v materiálním světě, Filosofia 2017), knižní pojednání o etice eutanazie a asistovaného sebeusmrcení (Obrana asitované smrti: Filozofické argumenty na podporu eutanazie a sebeusmrcení za pomoci lékaře, Academia 2021), a řada knižních kapitol a studií v českých i zahraničních sborníích i odborných časopisech. 

více informací

 

Geoffrey Dierckxsens

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

Dierckxsens

Geoffrey Dierckxsens je vedoucím Interdisciplinární výzkumné laboratoře pro bioetiku, které je součástí Oddělení současné kontinentální filosofie Filozofického ústavu AV ČR v Praze. Titul Ph.D. získal na univerzitě v Antwerpách. Poté pracoval jako výzkumný pracovník na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) v Paříži a jako postdoktorand na Filozofickém ústavu.

Specializuje se na francouzskou fenomenologii a hermeneutiku a na jejich vztahy se současnou analytickou filozofií (morální teorie a filozofie mysli), a také na bioetiku. Je také hostujícím editorem speciálního čísla časopisu TOPOI věnovaného vztahům mezi bioetikou a enaktivismem.

K jeho významným publikacím patří “Imagination, Narrativity and Embodied Cognition: Exploring the Possibilities of Paul Ricoeur's Hermeneutical Phenomenology of Enactivism” (Unisinos, 2018), The Animal Inside. Essays at the Intersection of Philosophical Anthropology and Animal Studies (Rowman and Littlefield, 2017), “Responsibility and the Physical Body. Paul Ricoeur on Analytical Philosophy of Language, Cognitive Science, and the Task of Phenomenological hermeneutics” (Philosophy Today, 2017), a Paul Ricœur’s Moral Anthropology: Singularity, Responsibility and Justice (Lexington Books, 2017). 

více informací

 

Juraj Hvorecký

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

michaela m foto 16280772948tg9f

Juraj Hvorecký studoval filosofii na Komenského univerzitě v Bratislavě a na Slippery Rock University v Pennsylvánii ve Spojených státech.

Specializuje se na filosofii mysli, kognitivní vědy a aplikované etiky v oblasti technologií a institucí. Zajímá ho také problematika popularizace společenskovědního a humanitního vzdělání.

Je autorem učebnice business etiky a řady odborných studií na témata z filosofie kognitivních věd a filosofie emocí.

 

Petr Urban

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

Urban.foto.web.OSKF maly

Studoval filosofii na univerzitách v Praze, Berlíně a Lovani. V roce 2008 získal titul PhD na FF UK v Praze. Od roku 2004 působí jako vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR, kde v letech 2009-2019 vedl Oddělení současné kontinentální filosofie.

Je řešitelem a spoluřešitelem několika domácích i mezinárodních grantových projektů v oblasti fenomenologické filosofie a etiky. V roce 2012 obdržel Prémii Otto Wichterleho udělovanou Akademií věd ČR za mimořádný vědecký přínos badatelů do 35 let věku. Získal překladatelské Stipendium Paula Celana na IWM ve Vídni (2013) a Fulbright-Masarykovo stipendium na Graduate Center City University of New York (2013/14).

Vyučoval filosofii a etiku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, Fakultě managementu VŠE a Filosofické fakultě UK.

 

Barbora Steinlauf

VĚDECKÝ ASISTENT

Vrablova

Barbora Steinlauf absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti dokončuje svou doktorskou dizertaci v teoretické právní vědě.

Ve svém právním výzkumu se Barbora soustřeďuje na občanskoprávní aspekty poskytování paliativní péče. Je rovněž absolventkou programu lékařské etiky a práva na King's College v Londýně, v němž se zaměřila na studium právních a etických aspektů komerčního surogátního těhotenství. Barbora rovněž studovala na Sherwin B. Nuland Institute in Bioethics na Yaleově univerzitě.

Momentálně pracuje v právní firmě, která se specializuje na medicínské právo a učí lékařskou etiku na několika institucích, včetně Právnické fakulty a 3. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze. Je aktivní členkou České společnosti pro paliativní medicínu České lékařské komory.

více informací

 

Daniel Rosenhaft Swain

VĚDECKÝ ASISTENT

 Dan Swain menší

Dan Swain dokončil dizertační práci  věnovanou Marxově etice na University of Essex v r. 2014.

Publikuje o Marxovi a marxismu, včetně dvou knih None So Fit to Break the Chains: Marx’s Ethics of Self-Emancipation (2019) and Alienation: An Introduction to Marx’s Theory (2012) a kapitoly v Oxford Handbook of Karl Marx. V roce 2015 se stal členem Katedry humanitních věd České zemědělské univerzity v Praze, kde vyučuje filosofii a politologii. V roce 2019 se stal členem Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR, a to v rámci GAČR projektu nazvaného k "K nové ontologii sociální koheze".
V rámci tohoto projektu se zabýval pojmem prefigurativní politiky a jeho využití v teorii a praxi sociálních hnutí. 

 

Kartik Upadhyaya

POSTDOKTORAND

Image 2

Kartik Upadhyaya pracuje v interdisciplinární výzkumné laboratoři pro bioetiku. Před nástupem do DAPE působil jako výzkumný pracovník v oblasti technologií a manipulace v Centru Yeoh Tiong Lay pro politiku, filozofii a právo na King's College v Londýně, které vede profesor Massimo Renzo a které je podporováno organizací REPHRAIN. Doktorát z filozofie absolvoval na University of Warwick.
Kartik je normativní filosof a ve svém výzkumu se věnuje politickému pokrytectví v kontextu pandemie COVID-19 a problémům proporcionality v kritice sociálních médií. Ve své práci zkoumá morálku pokryteckého obviňování, problém postavení na vině a vztah mezi těmito dvěma otázkami.

Jose Luis Guerrero Quiñones 

POSTDOKTORAND

Jose Luis IMG 2197

Jose Luis Guerrero Quiñones je bioetik, který se zabývá různými morálními otázkami vyplývajícími ze zavádění umělé inteligence ve zdravotnictví. Vystudoval filozofii na univerzitě v Granadě (Španělsko) a absolvoval magisterské studium bioetiky na univerzitě v La Laguně (Španělsko). Doktorát získal na Oxford Brookes University na téma eutanazie. V současné době též působí jako hostující vědecký pracovník na Institutu pro etickou umělou inteligenci (Oxford Brookes University). Jeho filozofické zájmy se týkají bioetiky, etiky technologií a umělé inteligence, biopolitiky, thanatopolitiky a environmentální etiky.

 

Nathan Wood

POSTDOKTORAND

Photo Wood

Nathan Wood je postdoktorandem Filosofického ústavu Akademie věd ČR a externím spolupracovníkem skupiny Ethics + Emerging Sciences na California Polytechnic State University San Luis Obispo. Jeho výzkum se zaměřuje na etiku a válečné právo, zejména pokud jde o nově vznikající technologie, autonomní zbraňové systémy, válku ve vesmíru a další aspekty možných budoucích konfliktů. Vystupoval na mnoha mezinárodních konferencích a vedl kurzy a hostující přednášky na univerzitách, jeho příspěvky byly publikovány i v řadě časopisů, napříkald: Ethics and Information Technology, War on the Rocks, The Journal of Military Ethics.

 

Lenka Čermáková

ASISTENTKA ODDĚLENÍ

Lenka new

Lenka Čermáková vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Po ukončení studia v roce 2003 začala pracovat jako marketingová asistentka pro Opavii a.s.. V roce 2006 se odstěhovala do Velké Británie, kde působila na University of Bristol jako studijní administrátorka. Od ledna 2022 je zaměstnána na Filosofickém ústavu AV v roli asistentky nově vzniklého Oddělení pro aplikovanou filosofii a etiku.

 

BÝVALÍ ČLENOVÉ ODDĚLENÍ

Teresa Baron

Baron2

Teresa Baron je bioetička, jež se v současnosti zaměřuje na filosofii rodičovství a sexuální a reproduktivní etiku. Doktorát dokončila na University of Southampton, poté co získala bakalářský titul na Cambridge University a magisterský titul na Oxford University.

 

Lasse Tenzin Bergmann

 Bergman

Lasse Bergmann je filosof mysli a kognitivní vědec se silným důrazem na ztělesněnou kognici, resp. enaktivismus, a morální kognici. Vzdělání získal hlavně na Institutu kognitivní vědy v Osnabrücku, kde obdržel B.A. (2015), M.Sc. (2017) a Ph.D. (2020).

Ve své práci se soustředí na zkušenost normativity v kontextu aktérovy kulturní, sociální a interpersonální situovanosti. Lasseho další výzkumné zájmy zahrnují bioetiku, experimentální etiku, morální a vývojovou psychologii a etiku umělé inteligence.

 

Areti Theofilopoulou

Areti Theofilopoulou

více informací